Екипен коучинг в организациите

Клиент е целия екип, а целта е достигането на по-добри резултати и подобряване на цялостното екипно представяне. Коучингът може да подпомогне развитието и синхронизирането на екипа, предаването на знания и опит и усъвършенстване на процесите. По време на коучинг цикъла обикновено се повишава способността на екипа за справяне с различия и конфликти, възникнали трудности и проблеми, за стратегическо планиране. Синергията на екипа нараства със създаването и консолидирането около общи норми и ценности. Екипния коучинг оказва голямо положително влияние върху самоуправлението, ангажираността към целите на организацията, поемането на отговорност от екипа и повишава цялостната екипна ефективност.

ПОЛЗИ ОТ КОУЧИНГА ЗА ЕКИПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ:

  • Коучингът стимулира креативността и иновативността
  • Стимулира ангажираността и отговорността на служителите към работата
  • Води до по-добро представяне
  • Улеснява промяната и подпомага ефективното въвеждане на нови мениджърски стратегии, планове и инициативи
  • Повишава нивото на представянето в екипни проекти
  • Води до оптимизиране на работните процеси и усъвършенстване на предоставяните услуги
  • Дава конкурентно предимство и повишава възможностите за адаптация в условията на непрестанна промяна
  • Укрепва организационната култура
  • Намалява текучеството и спомага задържането на ценните служители

Сподели